Privacy policy

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost USSPA s.r.o., IČO 63218003, se sídlem Dolní Dobrouč 384, PSČ 561 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7850 („USSPA“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro USSPA prioritou. Z tohoto důvodu Vás na této stránce budeme informovat o údajích, které uchováváme a zároveň Vám vysvětlíme, proč tyto údaje potřebujeme a jak můžete jejich sběr omezit.

USSPA je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679 („Nařízení“ nebo „GDPR“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže pro jednotlivé kategorie subjektů údajů).

PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné USSPA (i) při Vašem používání internetových stránek USSPA („Internetové stránky“) a dále na všechny osobní údaje shromážděné USSPA (ii) na základě plnění právních povinností, (iii) na základě oprávněného zájmu a také (iv) na základě plnění smluvního vztahu s našimi Zákazníky, případně na základě přípravy smluvního vztahu s našimi Potenciálními zákazníky, a na základě plnění smluvního vztahu s našimi Obchodními partnery.

USSPA zpracovává Vaše osobní údaje:

 • korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
 • v přiměřeném rozsahu;
 • přesné a aktualizované;
 • po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

ZÁKAZNÍK

Pokud jste si od nás koupili naše výrobky, nakoupili v zákaznickém e-shopu anebo využili našich služeb, jste našimi Zákazníky a Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v níže uvedeném rozsahu. V případě našich Zákazníků, právnických osob, zpracováváme osobní údaje fyzických osob zastupujících Zákazníka.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být USSPA zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu;
 • Poskytování zákaznických výhod, zasílání obchodních sdělení a nabídek;
 • Provoz zákaznického e-shopu;
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které USSPA plní, patří např. poskytování informací orgánům veřejné moci).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

USSPA je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

 • Plnění smluvního vztahu
 • Poskytování zákaznických výhod, zasílání obchodních sdělení a nabídek
 • Provoz zákaznického e-shopu
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Funkce, pozice či akademický titul

 • Plnění smluvního vztahu
 • Poskytování zákaznických výhod, zasílání obchodních sdělení a nabídek

Kontaktní adresa

 • Plnění smluvního vztahu
 • Poskytování zákaznických výhod, zasílání obchodních sdělení a nabídek
 • Účetní a daňové účely
 • Provoz zákaznického e-shopu
 • Plnění ostatních zákonných povinností

E-mail

 • Plnění smluvního vztahu
 • Poskytování zákaznických výhod, zasílání obchodních sdělení a nabídek
 • Provoz zákaznického e-shopu
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Číslo účtu

 • Plnění smluvního vztahu
 • Účetní a daňové účely

IČO, DIČ (je-li relevantní)

 • Plnění smluvního vztahu
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Telefonní číslo

 • Plnění smluvního vztahu
 • Provoz zákaznického e-shopu
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Rodné číslo nebo číslo OP

 • Daňové účely (prohlášení Zákazníka -fyzické osoby pro účely sazby DPH).

Osobní údaje jsou ve společnosti USSPA zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně.

USSPA může zpracovávat také další údaje o svých Zákaznících, které ji Zákazníci poskytnou, a to s ohledem na oprávněné zájmy USSPA, zachování dobrých obchodních vztahů, zefektivnění obchodní komunikace a také pro účely plnění smluvního vztahu.

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje, které USSPA obdrží od Zákazníka v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V USSPA jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů USSPA, a to pouze v míře nezbytné pro naplněné jednotlivých účelů zpracování.

Seznam příjemců osobních údajů USSPA je dostupný na konci tohoto dokumentu.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci.

DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu, po dobu poskytování zákaznických výhod a dále po dobu, po kterou je USSPA povinna, jakožto správce osobních údajů, uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smluvního vztahu

po dobu trvání smluvního vztahu, doby možného uplatnění práv ze smlouvy

Poskytování zákaznických výhod, zasílání obchodních sdělení a nabídek

v souladu s platnou legislativou*, zákaznické výhody poskytujeme, pokud je neodmítnete, poskytování zákaznických výhod a zasílání obchodních sdělení a nabídek můžete kdykoliv odmítnout

Účetní a daňové účely

po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Provoz zákaznického e-shopu

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Plnění ostatních zákonných povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

* USSPA je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Pokud si zasílání našich obchodních sdělení a nabídek nepřejete, můžete nám to kdykoliv sdělit, třeba emailem na gdpr@usspa.cz, a my zasílání obratem ukončíme.

POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍK

Pokud jste projevili zájem o koupi našeho výrobku, třeba tím, že jste nás požádali o zaslání katalogu, považujeme Vás za našeho Potenciálního zákazníka a Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v níže uvedeném rozsahu.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být USSPA zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Jednání o uzavření smlouvy (např. výběr a specifikace výrobku, příprava smluvní dokumentace);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídek;
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které USSPA plní, patří např. poskytování informací orgánům veřejné moci).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

USSPA je před uzavřením smlouvy oprávněna zpracovávat následující osobní údaje:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení, funkce, pozice či akademický titul

 • Jednání o uzavření smlouvy
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídek
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Kontaktní adresa

 • Jednání o uzavření smlouvy
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídek
 • Plnění ostatních zákonných povinností

E-mail

 • Jednání o uzavření smlouvy
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídek
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Telefonní číslo

 • Jednání o uzavření smlouvy
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Osobní údaje jsou ve společnosti USSPA zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně.

USSPA může zpracovávat také další údaje o svých Potenciálních zákaznících, které ji Potenciální zákazníci poskytnou, a to s ohledem na oprávněné zájmy USSPA a zachování dobrých vztahů s Potenciálními zákazníky.

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje, které USSPA obdrží od Potenciálního zákazníka v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V USSPA jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů USSPA, a to pouze v míře nezbytné pro naplněné jednotlivých účelů zpracování.

Seznam příjemců osobních údajů USSPA je dostupný na konci tohoto dokumentu.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci.

DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování tedy po dobu, kdy zvažujete koupi našeho výrobku a uzavření smlouvy.

Doba uchování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb se řídí platnou legislativou. Pokud si zasílání našich obchodních sdělení a nabídek nepřejete, můžete nám to kdykoliv sdělit, třeba emailem na gdpr@usspa.cz a my zasílání obratem ukončíme.

OBCHODNÍ PARTNER

Pokud jste s námi v rámci Vašeho podnikání uzavřeli smlouvu, jste naším Obchodním partnerem a Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v níže uvedeném rozsahu. V případě Obchodních partnerů, právnických osob, zpracováváme osobní údaje fyzických osob zastupujících našeho Obchodního partnera.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být USSPA zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu;
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídek;
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které USSPA plní, patří např. poskytování informací orgánům veřejné moci).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

USSPA je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

 • Plnění smluvního vztahu
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídek
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Funkce, pozice či akademický titul

 • Plnění smluvního vztahu

Kontaktní adresa

 • Plnění smluvního vztahu
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídek
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

E-mail

 • Plnění smluvního vztahu
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídek
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Číslo účtu

 • Plnění smluvního vztahu
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

IČO, DIČ

 • Plnění smluvního vztahu
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Telefonní číslo

 • Plnění smluvního vztahu
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Osobní údaje jsou ve společnosti USSPA zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně.

USSPA může zpracovávat také další údaje o svých Obchodních partnerech, případně o fyzických osobách zastupujících obchodní partnery, a to s ohledem na oprávněné zájmy USSPA, zachování dobrých obchodních vztahů s Obchodními partnery, zefektivnění obchodní komunikace a také pro účely plnění smluvního vztahu s Obchodními partnery.

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů USSPA a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se společností USSPA, popř. jiné údaje, které USSPA obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije USSPA za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že USSPA bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností USSPA své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci se společností USSPA.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V USSPA jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů USSPA, a to pouze v míře nezbytné pro naplněné jednotlivých účelů zpracování.

Seznam příjemců osobních údajů USSPA je dostupný na konci tohoto dokumentu.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci.

DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu, a dále po dobu, po kterou je USSPA povinna, jakožto správce osobních údajů, uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smluvního vztahu

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Zasílání obchodních sdělení a nabídek

v souladu s platnou legislativou*

Účetní a daňové účely

po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Plnění ostatních zákonných povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

* USSPA je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

NÁVŠTĚVNÍK WEBOVÝCH STRÁNEK

O zpracování osobních údajů návštěvníků našich Internetových stránek se dozvíte na https://www.usspa.cz/cs/informace-o-webu/.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Zákazník, Potenciální zákazník, Obchodní partner či návštěvník webových stránek, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli USSPA zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude USSPA oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás USSPA zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. USSPA provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, USSPA vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) výmaz společnosti USSPA ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, USSPA osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby USSPA osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, USSPA nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti USSPA. V případě, že USSPA neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

KONTAKT

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla USSPA nebo emailem na gdpr@usspa.cz. USSPA si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

KONTAKT NA DOZOROVÝ ORGÁN

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Datová schránka: qkbaa2n

e-mail: posta@uoou.cz

telefon: +420 234 665 111 (Ústředna)

SLOVNÍK POJMŮ

V souladu s Nařízením se pro účely těchto Zásad rozumí:

 1. správcem subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů nebo kterému povinnost zpracovávat osobní údaje ukládají platné a účinné právní předpisy; za správce se pro účely těchto Zásad považuje společnost USSPA s.r.o.;
 2. zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;
 3. subjektem údajů identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba (nikoliv osoba právnická – společnost nebo organizace);
 4. příjemcem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli (s výjimkou orgánů veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje na základě platných a účinných právních předpisů);
 5. osobním údajem veškeré informace o fyzické osobě (subjekt údajů), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, datum narození, identifikační číslo, adresné a kontaktní údaje, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; za osobní údaje se považují i data, která se sama o sobě netýkají fyzické osoby, ale ve spojení s jinými informacemi by již bylo možné tato data přiřadit (i jen potenciálně) ke konkrétní fyzické osobě (např. barva a značka osobního vozidla, jako údaje týkající se věci, která sama o sobě nesouvisí s fyzickou osobou);
 6. zvláštní kategorií osobních údajů osobní údaj vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby; zvláštní ochrany požívají údaje týkající se odsouzení za trestné činy;
 7. biometrickými údaji osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje;
 8. anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů – nejedná se tedy o osobní údaj;
 9. zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, ale i výmaz nebo zničení;
 10. shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování;
 11. uchováváním osobních údajů udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat;
 12. likvidací osobních údajů fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo trvalé vyloučení z dalších zpracování; formou likvidace osobních údajů je i anonymizace;
 13. anonymizací činnost, při které dojde k trvalému smazání či rozpojení identifikátorů, pomocí kterých je možné ztotožnit konkrétní fyzickou osobu;
 14. pseudonymizací zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě; po opětovném přiřazení dodatečných informací je možné konkrétní fyzickou osobu opětovně identifikovat;
 15. profilováním jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se např. jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu apod.;
 16. souhlasem subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;
 17. databází/evidencí jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska;
 18. porušením zabezpečení osobních údajů (tzv. „Data Breach“) porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou platné od 25. 5. 2018.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • HRG Litomyšl – společnost zajišťující tisk a distribuci časopisu Bublinky (týká se pouze Zákazníků)
 • advokát – dle potřeby
 • auditor